tetartopress

Δίκτυο Βοιωτών:  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς άδεια παραγωγής σε ισχύ


Καταγγελία του  Δικτύου Βοιωτών κόντρα στον ενεργειακό «παροξυσμό», με αφορμή τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που προωθούνται,  χωρίς άδεια παραγωγής σε ισχύ. Παρότι με πρόσφατη ρύθμιση του ν. 4951/2022 τίθενται σε εκκρεμότητα οι άδειες παραγωγής έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που είχαν εκδοθεί μέχρι τη ψήφιση του νόμου, ενώ δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο 3 μηνών (σημ.: ορίστηκε από τη ΡΑΕ για 19/10/2022), ώστε να υποβληθούν εκ νέου οι φάκελοι των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν επικαιροποιημένη άδεια παραγωγής και να δημιουργηθεί ένα νέο μητρώο των κατόχων τους.

Το Δίκτυο Βοιωτών κόντρα στον ενεργειακό «παροξυσμό» θεωρεί ότι η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι μη νόμιμη, απαιτεί να διακοπεί άμεσα και θα κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση για να γίνει πράξη.

Αναλυτικά η καταγγελία:

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, η ΡΑΕ είχε εκδώσει 289 άδειες παραγωγής έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 48 άδειες παραγωγής που συνδύαζαν ΑΠΕ και αποθήκευση ηλ. ενέργειας. Σε εκκρεμότητα βρίσκονταν 92, ακόμα, αιτήσεις για έκδοση αδειών αποθήκευσης. Η αδειοδότηση από τη ΡΑΕ γίνονταν με βάση τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 2000 (ΦΕΚ Β ́ 1498/08.12.2000), χωρίς όμως ουσιαστική ρύθμιση του καθεστώτος, που θα έπρεπε να διέπει αυτά τα έργα.

Δημιουργήθηκε έτσι μια χαώδης κατάσταση, η οποία οδήγησε ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ (ΟΔΕ) να αναφέρει τα εξής, σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021: «Η ανάπτυξη αποθηκευτικών πόρων και εφαρμογών προϋποθέτει την τακτοποίηση των ζητημάτων αδειοδότησής τους, την ευχέρεια πρόσβασης στα δίκτυα, την αποτελεσματική δραστηριοποίησή τους στις αγορές και πιθανόν την ύπαρξη μηχανισμών ενίσχυσης που θα καλύπτουν το χρηματοδοτικό κενό των έργων. Και στα τέσσερα αυτά επίπεδα, το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας είτε παρουσιάζει σημαντικά κενά, είτε δεν υφίσταται.» (παρ.1.5 της έκθεσης).

Ακολούθησε ο ν. 4920/2022 (ΦΕΚ Α 74), στα άρθρα 225 και 227 του οποίου υπήρχαν ορισμένες ρυθμίσεις για τα έργα αποθήκευσης και στη συνέχεια ο ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α 129) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος». Το ΜΕΡΟΣ Γ΄ του ν. 4951/2022 αναφέρεται αποκλειστικά στα θέματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι τίθενται σε εκκρεμότητα οι άδειες παραγωγής έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που είχαν εκδοθεί μέχρι τη ψήφιση του νόμου, ενώ δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο 3 μηνών (σημ.: ορίστηκε από τη ΡΑΕ για 19/10/2022), ώστε να υποβληθούν εκ νέου οι φάκελοι των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν επικαιροποιημένη άδεια παραγωγής και να δημιουργηθεί ένα νέο μητρώο των κατόχων τους. Με άλλα λόγια, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εταιρεία ή φορέας που να κατέχει άδεια παραγωγής έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε ισχύ.

Και ενώ αυτό είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο -είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει- παρακολουθούμε περιπτώσεις, στις οποίες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι δεν ικανοποιούνται οι προβλέψεις της νομοθεσίας:

«Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί» (ν. 4001/2011, άρθρο 132, παρ. 1)

«Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)» (ν. 3468/2006, άρθρο 3, παρ. 8).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Λικέρι» της Θίσβης Βοιωτίας, σε απόσταση αναπνοής από τη μονάδα φυσικού αερίου της ELPEDISON και την ιδιωτική βιομηχανική περιοχή του ομίλου Στασινόπουλου (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ κ.λπ), που έχει λάβει άδεια παραγωγής για μια δεύτερη μονάδα φυσικού αερίου, ισχύος 566 MW. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A., η οποία έχει υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αποθήκευσης. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα 1 (153ο, στη σειρά) της από 3.8.2022 ανακοίνωσης της ΡΑΕ, που καλεί τους κατόχους αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας να συμπληρώσουν τους φακέλους τους, προκειμένου να επαναξιολογηθούν οι άδειές τους.

Παρά τα όσα προαναφέραμε, η αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς) έχει θέσει αυθαίρετα σε δημόσια διαβούλευση τη συγκεκριμένη ΜΠΕ. Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και στη ΜΠΕ γίνεται λόγος για ισχύ 200 MW και όχι για 144 MW, που δηλώνεται στα έγγραφα με τα οποία ανακοινώθηκε η έναρξη της διαβούλευσης. Σημειώνουμε, επιπρόσθετα, ότι η άδεια παραγωγής που έχει λάβει η εταιρεία είναι για 250 MW και ότι έχει υποβληθεί αίτηση, στις 28/3/2022, για τροποποίησή της σε 200 MW, κάτι που δεν έχει γίνει, καθώς μεσολάβησαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δίκτυο Βοιωτών κόντρα στον ενεργειακό «παροξυσμό» θεωρεί ότι η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι μη νόμιμη, απαιτεί να διακοπεί άμεσα και θα κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση για να γίνει πράξη.

Δίκτυο Βοιωτών κόντρα στον ενεργειακό «παροξυσμό»: viotia-sos.blogspot.com | [email protected] | facebook


 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
Οι Περιπέτειες ενός Μονόκερου

«Οι Περιπέτειες ενός Μονόκερου» περιοδεύουν στην Πάτρα

«Οι Περιπέτειες ενός Μονόκερου» περιοδεύουν στην Πάτρα, από την Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 11:30 και στις ...
Κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Ακρόπολης

Κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης ενισχύει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του σε ειδικές ομάδες κοινού – σε ...
Έκθεση ΜΑΤ.

«Μπουσουλάω» – Ατομική έκθεση της ΜΑΤ στην Κάμιρο

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 στις 17:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της πρώτης ατομικής έκθεση της ΜΑΤ που θα διαρκέσει ...
«Κομμάτια μου που να σας βρω» στο Πάνθεον στην Πάτρα

«Κομμάτια μου που να σας βρω» στο Πάνθεον στην Πάτρα

Η παράσταση  «Κομμάτια μου που να σας βρω» ανεβαίνει από τη Θεατρική ομάδα «από Κοινού» της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας στις ...

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 11766 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top